ข้อสอบประเมินความรู้ วิชาหลักการตลาด


โรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรีย่าน
ข้อสอบประเมินความรู้ วิชาหลักการตลาด
รหัสวิชา  05-000-102 
จำนวน  3  หน่วยกิต  เวลาสอบ  1  ชั่วโมง  ระดับชั้นปวส. 1  รอบเช้า สาขาวิชา การบัญชี  การตลาด 
..................................................................................................................................................................................

คำชี้แจงทั่วไป   ให้นักศึกษาส่งข้อสอบมาที่ saijai_20@hotmail.com. พร้อมแนบไพล์  ข้อสอบมีทั้งหมด                   2  ตอน  คือ 

ตอนที่ 1  เป็นข้อสอบแบบปรนัย  4   ตัวเลือก  จำนวน  30   ข้อ  30   คะแนน 
ตอนที่ 2  เป็นข้อสอบแบบอัตนัย  จำนวน  6  ข้อ  ให้เลือกทำเพียง  2  ข้อ  10 คะแนน  ..................................................................................................................................................................................

ตอนที่ 1  เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก  จำนวน  30 ข้อ  30  คะแนน

คำสั่ง   จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วกากบาท  โดยเขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษร

1.  แนวความคิดทางการตลาดข้อใดเกิดขึ้นก่อนแบบอื่น ๆ
             ก.  แนวความคิดทางการตลาดเน้นการผลิตภัณฑ์              ข. แนวความคิดทางการตลาดเน้นการผลิต
             ค.  แนวความคิดทางการตลาดเน้นการขาย                         ง.  แนวความคิดทางการตลาดเน้นการตลาด
2.  ข้อใดเป็นอรรถประโยชน์ด้านรูปร่าง
             ก.  สุรา                                                                                        ข. ของหมักดอง
             ค. ของเก่า                                                                                  ง.  ลิ้นจี่กระป๋อง
3.  การขายประกันชีวิต  การขายเครื่องหนัง  นิยมใช้ แนวความคิดทางการตลาดข้อใด
             ก.  มุ่งเน้นสังคม                                                                       ข.  มุ่งเน้นการขาย
             ค.  มุ่งเน้นการผลิต                                                                   ง.  มุ่งเน้นการตลาด
4.  การพิจารณาความเหมาะสมของสินค้ามักจะทำได้โดยวิธีใด
             ก.  From,  Time,  Place                                                            ข.  Price,  Quantity,  Place
             ค.  Standard,  Risk  Taking            ง.  Sample,  Inspection,  Description
5.  ปัญหาการแลกเปลี่ยนสามารถแก้ไขได้โดยใช้อะไรบ้าง
             ก.  ตลาด , ระบบเงินตรา                                                         ข.  ระบบเงินตรา , คนกลาง
             ค.  คนกลาง  , ตลาด ,  ระบบเงินตรา                                    ง.  ผู้ซื้อ , คนกลาง , ระบบเงินตรา
6.  การตลาดมีความสำคัญต่อธุรกิจหรือองค์กรอย่างไร
                ก.  สร้างกำไรให้กับธุรกิจ                                                  ข.  ยกระดับการครองของประชาชน
                ค.  สร้างรายได้ให้กับประเทศ                                           ง.  ทำให้มีการลงทุนและจ้างงานเพิ่มขึ้น
7.  ในสังคมปัจจุบันธุรกิจมุ่งเน้นแนวความคิดทางการตลาดแบบใด
                ก.  แบบมุ่งเน้นการผลิต                                                      ข.  แบบมุ่งเน้นการขาย
                ค.  แบบมุ่งเน้นการตลาด                                                    ง.  แบบมุ่งเน้นการตลาดเพื่อสังคม
8.  โรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรีย่าน  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน  เป็นแนวความคิดทางการตลาดแบบใด
                ก.  แบบมุ่งเน้นการขาย                                                       ข.  แบบมุ่งเน้นการตลาด
                ค.  แบบมุ่งเน้นการตลาดเพื่อสังคม                  ง.  แบบพันธมิตรธุรกิจ

จงใช้คำตอบต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 9-12

             ก. ไวไว                                                                                      ข.  Nike®                                            
             ค.                                                                                                 ง.  

9.         ข้อใดเป็นได้ทั้ง Brand name                               
10.       ข้อใดเป็น Logo                      
11.       ข้อใดแสดง Trade mark อย่างชัดเจน                                
12.       ข้อใดเป็น Brand mark         
                               

จงพิจารณาคำตอบต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 13 – 16

             ก.  Consumer Goods                                                               ข.  Convenience Goods
             ค.  Shopping Goods                                                                ง.  Specialty Goods

13.       สบู่  เป็นสินค้าประเภทใด                   
14.       กล้องถ่ายรูป Cannon เป็นสินค้าประเภทใด                                    
15.       หนังสือสารานุกรม, เครื่องชงกาแฟ เป็นสินค้าประเภทใด                          
16.       สัญลักษณ์ “รูปดอกจำปีของการบินไทย” หมายถึงข้อใด
      ก . Brand Name                                                                 ข. Brand Mark                             
      ค. Trade Mark                                                                                   ง. Logo
17.       คำว่า “นมตราเรือใบ” หมายถึงส่วนใดของตราสินค้า
                   ก. Brand                                                                                               . Brand Name                               
                   3. Brand Mark                                                                      ง. Trade Mark
18.       “รูปเรือใบข้างกระป๋องนมตราเรือใบ” หมายถึงส่วนใดของตราสินค้า
                       ก. Brand Mark                                                                   ข. Brand Name                            
                   . Family Brand                                                                 ง. Trade Mark
จากข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามตั้งแต่ข้อ 19-22
                                                                     บริษัท  สยามแม็คโคร  จำกัด (มหาชน)
แผนกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
แผนกเครื่องปรุงรส
แผนกเครื่องดื่ม
แผนกขนมขบเคี้ยว
-พอนด์บิวตี้ดีทอกครีม
-โฟมล้างหน้าทีทรี
-แป้งเด็กเบบี้มายด์
-ครีมนวดผมซันซิล
-ผงซักฟอกบรีส
-น้ำยาถูพื้น
-น้ำยาล้างจาน
-น้ำปลาตราไส้ตัน
-ผงปรุงรสดี
-น้ำมันถั่วเหลือง
-น้ำมันปาล์มโอลีน
-แป้งทอดกรอบ
-มายองเนส
-ซอสมะเขือเทศ
-สุราหงส์ทอง
-ชาเขียวนะมาชะ
-น้ำดื่มคริสตัล
-น้ำส้มเขียวหวาน
-นม
-วิสกี้
-คุกกี้ครีม
-เวเฟอร์ไมค์
-ทวิสตี้
-เยลลี่
-ถั่วลันเตากรีนนัท
-เมล็ดทานตะวัน
-ไดยาแฟนซี
-ปลาสวรรค์ทาโร
19.  ความกว้างของผลิตภัณฑ์บริษัท  สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  เท่ากับข้อใด
             ก.  3                                                                                             ข. 4
             ค.  5                                                                                             ง.  6
20.  ความลึกของแผนกขนมขบเคี้ยว  เท่ากับข้อใด
             ก.  7                                                                                             ข.  8
             ค.  9                                                                                             ง.  10
21.  ความยาวของผลิตภัณฑ์บริษัท  สยามแม็คโครจำกัด (มหาชน)  เท่ากับข้อใด
             ก.  26                                                                                          ข.  27
             ค.  28                                                                                          ง.  29
22.  จำนวนสายผลิตภัณฑ์ของบริษัท  สยามแม็คโคร  จำกัด  (มหาชน)  เท่ากับข้อใด
             ก.  3                                                                                             ข.  4
             ค.  5                                                                                             ง.  6
23.    BAR – CODE  ของประเทศไทย  หมายเลขใด
                ก.  880                                  ข. 882                                 ค.  885                        ง.  888
24.  สินค้าใหม่หรือสินค้าไม่แสวงหาซื้อ ควรเลือกใช้ช่องทางใด
                ก.   ผู้ผลิต – ผู้บริโภคคนสุดท้าย                                            
                ข.   ผู้ผลิต – ผู้ค้าปลีก – ผู้บริโภคคนสุดท้าย
ค.    ผู้ผลิต – ผู้ค้าส่ง – ผู้ค้าปลีก – ผู้บริโภคคนสุดท้าย       
ง.     ผู้ผลิต – ตัวแทน – ผู้ค้าส่ง – ผู้ค้าปลีก – ผู้บริโภคคนสุดท้าย
25.  สินค้าที่ทนทานเสียหายยาก   ควรเลือกช่องทางใด  ( ให้ใช้ตัวเลือกในข้อ  24  )                          
26.  การส่งเสริมการตลาด เปรียบเสมือนส่วนใดของร่างกายมนุษย์   
                   1.   ตา                                                                                          ข.  จมูก             
                3.   ปาก                                                                                       ง.  หัวใจ
27.  กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดข้อใด ต้องอาศัยสื่อกลางและใช้งบประมาณในการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
                ก.   การโฆษณา                                                                         ข.   การประชาสัมพันธ์                                 
                ค.   การส่งเสริมการขาย                                                           ง.  การใช้พนักงานขาย
28.  ข้อใดเป็นลักษณะของตลาดผู้บริโภค
                ก.  มีระบบแบบแผนที่ชัดเจน                                ข.  ซื้อครั้งละมากๆ
                ค.  ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจซื้อ                         ง.  มีความยืดหยุ่นต่อราคา
29.  ข้อใดคือการส่งเสริมการตลาด
                ก.  Marketing  Mix                                                              ข.  Sales  Promotion
                ค.  Production  Mix                                                             ง.  Promotion
30.  ระบบบาร์โค้ด  (Bar  Code)  ในประเทศไทยใช้ระบบใด
                ก.  UPC                                                                                 ข.  EAN
                ค.  AEN                                                                                 ง.  UBC
ตอนที่ 2  ข้อสอบมีทั้งหมด  6  ข้อ  ให้เลือกตอบเพียง  2  ข้อ  10  คะแนน
 1.   จงอธิบายวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ( Product  Life  Cycle : PLC )
          2.   จงอธิบายกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
3.       จงวิเคราะห์  SWOT  ของรถไฟใต้ดิน
4.       จงวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับถุงน่องเชอรี่ล่อน
5.       จงเปรียบเทียบลักษณะตลาดผู้บริโภคและลักษณะตลาดอุตสาหกรรม
6.       จงพิจารณากรณีศึกษา ต่อไปนี้  แล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง

กรณีศึกษา  กระทิงแดง

               กระทิงแดง  คือแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในตลาดเครื่องดื่มชูกำลังไทย  แม้จะไม่ใช่เครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อแรก  แต่ในหมวดหมู่เครื่องดื่มชูกำลังแบบเข้มข้น  ถือว่ากระทิงแดงคือผู้นำตลาดหรืออาจจะเรียกว่าเป็นผู้สร้างหมวดหมู่นี้ ก็เป็นได้
         บริษัท  ทีซีมัยซิน  ของเฉลียว  อยู่วิทยา  ที่ตั้งต้นจากธุรกิจยา  แต่ปักหลักและกลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย  ก็เพราะกระทิงแดง
         กระทิงแดงเติบใหญ่ในเมืองไทย  ก็เพราะผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยมีเป็นจำนวนมากเมื่อทุ่มงบโฆษณาและส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้กระทิงแดงติดตลาดอย่างรวดเร็วและโค่นลิโพวิตันดี
         การแจกรางวัลในยุคหนึ่งที่ผ่านมาก็ทำให้ผู้คนทั้งบ้านทั้งเมืองคลั่งไคล้กระทิงแดงโดยไม่จำกัดว่าเป็นผู้ใช้แรงงาน  นั่นคือการแจกมอเตอร์ไซด์เมื่อผู้ดื่มกระทิงแดงนำฝาที่มีรูปมอเตอร์ไซด์ครบทุกส่วนมาแลก
         หลังจากครอบครองส่วนแบ่งตลาดจำนวนมหาศาลโดยเบียดขับผู้นำตลาดเดิมอย่างลิโพไปได้นั้น  เฉลียว  อยู่วิทยา  ก็ส่งสปอนเซอร์สู่ท้องตลาดอีกและประสบความสำเร็จอย่างงดงาม
         ตลาดเครื่องดื่มชูกำลังดุเดือดอีกครั้งเมื่อค่ายเต็กเฮงหยูไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างส่งแบรด์ใหม่ ๆ  ที่มีรสชาติเข้มข้นเจาะฐานกระทิงแดงอยู่ตลอด  ทั้งเอ็ม 100 และเอ็ม 150  มาจนกระทั่งฉลาม  กระทั่งผู้เล่นหน้าใหม่ในตลาดนี้ก็กระโจนลงมาเล่นด้วย เช่น  แรงเยอร์  ดูเหมือนว่ากระทิงแดงจะไม่รุกหนักในตลาดเมืองไทยอีกต่อไปแล้ว  แต่ก็ปกป้องตลาดของตนเองอย่างเต็มที่
         สมรภูมิการขยายตลาดของกระทิงแดงในช่วงหลังมุ่งไปสู่ต่างประเทศเป็นหลักโดยเฉพาะตั้งแต่ปี  2550 ที่เริ่มบุกตลาดออสเตรเลียและตั้งโรงงานในประเทศนั้นไปในที่สุด  โดยใช้เป็นฐานในการชุบตัวก่อนที่จะขยายไปสู่ฝรั่งชาติตะวันตกได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ
         การขยายตลาดของกระทิงแดงในต่างประเทศนั้น  ขยายไปเรื่อย ๆ  ไม่มีการทุ่มงบโฆษณามากมายเฉกเช่นที่ทำในเมืองไทย  แม้กระทั้งในตลาดสหรัฐอเมิรกาซึ่งกว่าจะวางจำหน่ายในประเทศนี้ก็ต้องใช้เวลาถึง  10  ปีนับจากปีที่เริ่มบุกตลาดออสเตรเลียในปี  2530
         การเติบโตในตลาดต่างประเทศนั้นเกิดจากการสร้างแบรนด์  RED  BULL  ให้เป็นที่รู้จักในออสเตรเลียซึ่งใช้เป็นฐานการส่งออกของกระทิงแดง
         เนื่องจากเครื่องดื่มชูกำลังนั้นประเทศตะวันตกยังไม่มี  ญี่ปุ่นถึงจะมีลิโพวิตันดี  แต่สูตรและส่วนผสมก็ไม่เข้มข้นเท่ากระทิงแดง  ดังนั้นเมื่อเป็นที่นิยมและติดตลาดในออสเตรเลีย  ประเทศในแถบยุโรปตะวันออกก็สั่งไปจำหน่ายบ้างจนกระทั่งประเทศในยุโรปตะวันตกสั่งไปจำหน่ายเช่นกัน
               ความสำเร็จของกระทิงแดงเกิดจากการตลาดแบบที่เรียกว่า  WORD  OF  MOUTH  คือบอกกันปากต่อปากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายของกระทิงแดงเป็นกลุ่มคนหนุ่มคนสาวที่นิยมการเต้นรำในไนต์คลับ  การพบปะสังสรรค์เกิดขึ้นบ่อย  เมื่อบอกกันปากต่อปากทำให้กระทิงแดงติดตลาดโดยที่ไม่ต้องทุ่มงบโฆษณาแต่อย่างใด  อีกทั้งยังตั้งราคาจำหน่ายได้สูงอีกด้วย  เพราะผู้บริโภคกระทิงแดงในต่างประเทศมีความจงรักภักดีต่อยี่ห้อสูงมาก
         RED  BULL  เป็นแบรนด์ไทยเพียงไม่กี่แบรนด์เท่านั้นที่สามารถโลดแล่นในตลาดโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ  ในโลกยุคใหม่การเอาชนะทางเศรษฐกิจนั้นมีความสำคัญยิ่งกว่าการเอาชนะกันทางทหาร  ดังนั้นบริษัทธุรกิจคือแนวหน้าในการรบทัพจับศึกและแบรนด์ก็คือเคล็ดลับของบรรดาประเทศต่าง ๆ  ในการยึดครองอาณานิคมทางเศรษฐกิจ
         RED  BULL  หรือกระทิงแดงของไทยนั้นแม้จะอาศัยออสเตรเลียเป็นฐานในการส่งออก  แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารากฐานความสำเร็จความสำเร็จนั้นอยู่ที่ประเทศไทย  แต่ว่ากลุ่มเป้าหมายเมื่อออกสู่ตลาดต่างประเทศนั้นแตกต่างจากตลาดในประเทศไทย  และกลยุทธ์การเจาะตลาดก็แตกต่างไปด้วย
         อย่างไรก็ตาม  RED  BULL   อาจเสวยสุขได้ไม่นานนัก  เมื่อตลาดเครื่องดื่มชูกำลังกำลังมาแรงและอีกไม่นานก็ต้องมีผู้เล่นหน้าใหม่กระโจนเข้าสู่ตลาดนี้  เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในเมืองไทย  ทว่าวันนี้  RED  BULL  มี
แบรนด์ที่แข็งแกร่ง  ความแข็งแกร่งของแบรนด์ก็เป็นป้อมปราการที่ยี่ห้อใหม่ ๆ  ยากที่จะเจาะเข้าไปได้       
        
         คำสั่ง  ในกรณีศึกษาต่อไปนี้  ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้  ( 5 คะแนน)
1.       กระทิงแดง  เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใด
2.       กลุ่มผู้บริโภคของกระทิงแดงในประเทศไทย  คือกลุ่มใด  มีแรงจูงใจซื้อแบบใด  แตกต่างจากกลุ่มผู้บริโภคในต่างประเทศอย่างไรบ้าง
3.       ส่วนแบ่งตลาดของเครื่องดื่มชูกำลังมีแบรนด์ใดบ้าง  และแบรนด์ใดอยู่ในบริษัทเดียวกับ
                                                                                            กระทิงแดง
4.       กระทิงแดงใช้วิธีการขยายตลาดอย่างไร
5.       ความจงรักภักดีต่อแบรนด์  RED  BULL  สูงมาก  เพราะเหตุใด

..................................................................